Bàn phím cơ FL-Esport CMK99 SAM - Ice Blue

Thương hiệu: FL-Esports
Giá: 0₫
Số lượng:

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

<h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#777777"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="opacity:1"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="transition:opacity 0.15s linear 0s"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#000000"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">1)Video Review</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#777777"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="opacity:1"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="transition:opacity 0.15s linear 0s"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#000000"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:20px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><em>(Đang cập nhật)</em></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><br /> ---------------------------------------------------------</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#777777"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="opacity:1"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="transition:opacity 0.15s linear 0s"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#000000"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><u><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">2)Tính Năng Nổi Bật</span></u></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#777777"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="opacity:1"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="transition:opacity 0.15s linear 0s"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#000000"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#2980b9"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#2980b9"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">BỘ SƯU TẬP CMK99 MỚI NHẤT CỦA NHÀ FL-ESPORTS</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">FL-Esports CMK99 SAM ice blue là sản phẩm mới trong bộ sưu tập CMK99 (Gồm 2 màu ice blue và taichi), sử dụng switch TTC mới nhất với layout 99 phím, đem đến một trải nghiệm đầy đủ với&nbsp;thiết kế gọn gàng.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.playzone.vn/image/catalog/san%20pham/FL-Esports/ban%20phim/CMK99/ice%20blue/fl-esports-cmk99-taichi-ice-blue-h2-h3.png" style="height:600px; width:475px" /></p> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#2980b9"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">XỨNG ĐÁNG TỪNG ĐỒNG</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Có hotswap, được trang bị sẵn đệm tiêu âm và có name tag làm từ nhôm,… có rất nhiều đồ chơi đủ cho anh em vọc vạch đỡ nhàm chán.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.playzone.vn/image/catalog/san%20pham/FL-Esports/ban%20phim/CMK99/ice%20blue/fl-esports-cmk99-ice-blue-h8.jpg" style="height:600px; width:536px" /></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#2980b9"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#2980b9"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">Bộ xử lý Arm Core thế hệ mới</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#2980b9"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">Trên bàn phím FL-Esports CMK99 SAM, hãng FL đã đưa vào một bộ xử lý Arm Core thế hệ mới giúp cho việc thao tác dữ liệu trên phím được nhanh hơn, kết nối mượt mà hơn với việc sử dụng giải pháp không dây NXP, bộ chip ARM Cortex M4 và ăng ten FPC.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.playzone.vn/image/catalog/san%20pham/FL-Esports/ban%20phim/CMK99/ice%20blue/fl-esports-cmk99-ice-blue-h2-h9.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><strong><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#2980b9"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.5"><span style="font-size:16px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px">Thời gian sử dụng pin tốt</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với viên pin dung lượng cao, việc sử dụng bàn phím FL-Esports CMK99 SAM ice blue trong điều kiện không bật led có thời gian lên tới 300h. Nếu bật led, thời gian sử dụng của phím là tối đa 16h.</span></span></h4> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.playzone.vn/image/catalog/san%20pham/FL-Esports/ban%20phim/CMK99/ice%20blue/fl-esports-cmk99-ice-blue-h4.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center">&nbsp;</h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#777777"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="opacity:1"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="transition:opacity 0.15s linear 0s"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#000000"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-size:26px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="line-height:1.6"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">---------------------------------------------------------</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h4> <h4 style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="color:#777777"><span style="box-sizing:border-box; margin:0px; padding:0px"><span style="box-sizing:border-box; mar
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Chat Messenger (8h30 - 22h00)
Chat Zalo (8h30 - 22h00)
0964.246.999 (8h30 - 18h30)